In dit onderzoek richten we ons op de promovendi binnen de verschillende promotietrajecten aan de Rijksuniversiteit Groningen, meer specifiek op factoren die de voortgang, het tijdig afronden, de tevredenheid, en een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt bevorderen of verhinderen. Er is in Nederland relatief weinig onderzoek verricht naar succesvol promoveren, ondanks dat hier voldoende aanleiding toe is: ongeveer een kwart van alle gestarte promovendi in Nederland stopt voortijdig met het promotietraject en na vijf jaar heeft slechts zo’n 40% hun promotietraject afgerond (De Goede, Belder & De Jonge, 2013). Aan de RuG zijn deze cijfers iets positiever. Om de uitval te verminderen en het tijdig promoveren te bevorderen is het van belang meer inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij het succesvol doorlopen van een promotietraject. Daarnaast is het nuttig om te onderzoeken welke factoren bijdragen aan een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt, in bijzonder de arbeidsmarkt buiten de wetenschap, gezien het gegeven dat slechts 30% van alle gepromoveerden aan de universiteit blijft werken (De Goede, Belder & De Jonge, 2013).

Het onderzoek is onderverdeeld in drie delen:

  1. Een deel waarin gekeken wordt naar een verscheidenheid van factoren die van invloed kunnen zijn op succes tijdens de promotieperiode (het succesvol en tijdig afronden van het traject alsmede tevreden zijn met het traject) en na de promotieperiode (intrede en succes op de arbeidsmarkt). Hierbij vergelijken we promotiestudenten en werknemerpromovendi op een aantal facetten met elkaar en maken we tevens een vergelijking tussen Nederlandse en internationale promovendi.
  2. Een deel dat zich richt op het monitoren en evalueren van de invoering en uitvoering van het Programma Promotieonderwijs, waarbij de nadruk ligt op de doelen van het Programma.
  3. Een deel waarin nader wordt ingezoomd op één van de factoren waarvan vanuit internationaal onderzoek bekend is dat deze samenhangt met succesvol promoveren: de begeleiding (door zowel promotoren als dagelijks begeleiders). Hier belichten we vooral de ervaringen en opvattingen van de begeleiders, in aanvulling op onderzoek naar wat promovendi als succesvolle begeleiding ervaren.